Home About/درباره Gallery/نگارخانه Courses/تدریس Works/آثار Dissertations/پایاننامه Conferences/همایش Utilities/ابزار

Up

در این صفحه با مقالات چاپ شده اینجانب در مجلات علمی داخل و خارج کشور آشنا میشوید.

This page introduces my articles published in academic journals in Iran and outside.

روی جلد/
Cover page

شرح/Description

Article 11: (Coauthors: Mansour Salehi, Masoud Jaafari Nejad), "Study of the Cultural Platforms of the Formation and Growth of Ethnic Challenges in Iran's Azerbaijan", Journal of Ethnic and Cultural Studies, ISSN 2149-1291, Vol. 5, No. 2, 2018, pp:64-76, Article

Article 10: (Coauthor: Alireza Nabavi), "The World Peace and the Islamic Prospective", Ius Humani Law Journal, ISSN 1390-440X, Vol. 6, Fall 2017, pp:185-198, ArticleGreetings:

مقاله 40 (مشترک با زهرا عبادی): بررسی تأثیر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران بر اهداف و منافع راهبردی ایالات متحده آمریکا در عراق نوین، فصلنامه سیاست و روابط بین الملل، بهار و تابستان 1396

Article 9: (Coauthor: Ali Navazeni),"The Revolutionary Fever in the Syrian Crisis", The Quarterly Journal of Political Studies of Islamic World , ISSN 2252-0929, Vol. 6, No. 1, Spring 2017, pp: 97-112, Article

پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی مقاله 39 (مشترک با محبوبه شریفی و الهامه پایدار): نقد و بررسی کتاب سازمان های بین المللی اثر دکتر سید داوود آقایی، پژوهشنامه انتقادی، تابستان 1395

 

Article 8: (Coauthor: Sohrab Rahmani),"Investigating factors affecting the development of export performance in small and medium entrepreneur companies (Case Study: dried fruit exporting companies of Tehran Province", International Journal of Humanities and Cultural Studies, ISSN 2356-5926 , Vol. 2, No. 4, May 2016, pp: 500-519, Article

Article 7: (Coauthor: Bahram Sattari),"The role of international entrepreneurial strategies in the field of tourism on gross domestic production", Journal of Current Research in Science, Vol. 3, No. 6, 2015, pp: 73-88, EISSN: 2322-5009, Article

Article 6: (Coauthor: Bahram Sattari),"Studying the effect of information technology and social networks on international entrepreneurial business (Case study: nontechnology companies", Journal of Current Research in Science, Vol. 3, No. 4, 2015, pp: 45-52, EISSN: 2322-5009, Article

Article 5: "The UN System and its Reform Process,” International Journal of Multidisciplinary Thought, Vol. 05, No. 04, 2015, CD-ROM ISSN: 2156-6992, Pages: 161-171, Article

Article 4: (Coauthor: Taher Asgharpour), “Nationalism and National Policy Making in Reza Shah Era (1925-1941),” The Journal of Advances in Natural and Applied Sciences, 9(3) March 2015, Pages: 33-41, ISSN:1995-0772 EISSN: 1998-1090, Article

  مقاله 38 (مشترک با حاکم قاسمی و شهرام فرسایی): ارزیابی محافل غربی از پیامدهای خاورمیانه ای برجام برای سیاست خارجی ایران، سیاست خارجی، زمستان 1394

مقاله 37 (مشترک با نوژن اعتضادالسلطنه و معصومه صالحی): فتح‌الله گولن و جنبش اجتماعی-سیاسی وی در تركیه، مطالعات سیاسی جهان اسلام، سال سوم، شماره 10، تابستان 1393، ص‌ص 173-151

مقاله

مقاله 36 (مشترک با سعید ماندنی): نقد و بررسی کتاب تاریخ روابط خارجی اثر دکتر سید علیرضا ازغندی، پژوهشنامه انتقادی، آذر 1393
  مقاله 34 (مشترک با منصور صالحی): چالش‌های قومي در ايران: مورد مطالعه استان اردبيل، دانش سياسي و بين‌الملل، سال اول، شماره سوم، پاييز 1391، صص 130-109

مقاله

مقاله 35 : انقلاب اسلامی ایران در دوراهی تداوم یا تحکیم، دانش انقلاب اسلامی، سال اول، شماره اول، بهار 1393، ص‌ص 136-103

مقاله

مقاله 33: مفهوم‌سازی انقلاب و مشکلات تحلیل نظری، مطالعات سیاسی جهان اسلام، سال اول، شماره 1، بهار 1391، ص‌ص 55-73

مقاله

مقاله 32: منشور ملل متحد و اصلاحات اساسی در سازمان ملل متحد، رهیافتهای سیاسی و بین‌المللی، شماره 28، زمستان 1390، ص‌ص 109-143

مقاله

مقاله 31 (مشترک با سکینه فرج‌زاده): شورای امنیت سازمان ملل متحد و مسئله تعارض اصل حق تعیین سرنوشت ملت‌ها با اصل حق حاکمیت ملی: مورد کوزوو، پژوهشنامه علوم سياسي، سال ششم، شماره 4، پاییز 1390، ص‌ص 213-236

مقاله

مقاله 30: ملت تاتار: از اردوی زرین تا ولگا-اورال، تاریخ روابط خارجی، سال دوازدهم، شماره 47، تابستان 1390، ص‌ص 121-141

مقاله

Article 3: “Rights of Women in Islamic Republic of Iran,” The Journal of Central Asian Studies, Vol. XIX, No. 1, 2010, ISSN: 0975-086X, pp. 55-64

Article

Article 2: “Three Decades of Exporting the Islamic Revolution: Politics, Ends and Means”, American Journal of Islamic Social Sciences, Vol. 27, No. 1, Winter 2010, ISSN: 0742-6764, pp. 156-158

Article

مقاله 29 (مشترک با آرام یزدی): چالشهای مدیریتی زنان در ایران: مطالعه دانشگاه بین‌المللی امام خمینی به عنوان یک سازمان دولتی، پژوهشنامه علوم سياسي، سال ششم، شماره 1، زمستان 1389، ص‌ص 201-217

مقاله

مقاله 28: الگوی تاتارستان در برخورد با فدراسیون روسیه، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، زمستان 1389، ص‌ص 135-164

مقاله

مقاله 27: تأثیر متقابل انگیزش درونی و تحریک بیرونی در انقلاب: مطالعه تطبیقی انقلاب استقلال ایالات متحده و مشروطیت ایران، سیاست، دوره 39، شماره 2، تابستان 1388، شابک 9678-1735 ص‌ص 339-352

مقاله

مقاله 26 (مشترک با دکتر فرهاد درویشی و احسان نجومی): مخازن مشترک هیدورکربوری ایران در منطقه خلیج فارس: فرصت‌ها و چالش‌ها، جغرافیا، سال 5، شماره 12 و 13، بهار و تابستان 1386، تاریخ چاپ 1388، ص‌ص 167-178

گواهی مقاله

مقاله 25: نقش انگلستان در عزل استاروزلسکی و نصب رضاخان، مطالعات تاریخی (ویژه‌نامه ایران و استعمار بریتانیا)، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، سال پنجم، شماره 22، پاییز 1387، ص‌ص 157-189

مقاله سخنرانی

مقاله 24 (مشترک با احسان نجومی): الگوی حقوقی برداشت از مخازن مشترک هیدروکربوری خلیج فارس، اطلاعات سياسي-اقتصادي، سال 22، شماره 7 و 8، فروردین و اردیبهشت 1387، ص‌ص 162-172

مقاله

مقاله 23: نظام بين‌المللي و نقش تعيينکننده آن در انقلاب: مطالعه تطبیقی دو انقلاب استقلال ایالات متحده و انقلاب مشروطیت ایران، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال 2، شماره 2، تابستان 1386، ص‌ص 113-140

مقاله

مقاله 22: نقد و بررسي کتاب نظریه‌پردازی در روابط بین‌الملل؛ مبانی و قالب‌های فکری، نوشته دکتر حسین سیف‌زاده، نامه علوم انساني، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، شماره 16 تابستان و پاییز 1386، ص‌ص 131-155

مقاله

مقاله 21: بررسی هويت تات‌های ايران، مطالعات ملی، سال هشتم، شماره 1، 1386، ص‌ص 121-138

مقاله

Article 1: “Religious Democracy and Theocracy”, Echo of Islam, No. 203, Spring 2006, pp. 96-113

مقاله 20 (مشترک با احسان نجومی): اوپک و اثر نوسان‌های بهای نفت بر کشورهای حوزه خليج فارس، اطلاعات سياسي-اقتصادي، سال 21، شماره 5 و 6، بهمن و اسفند 1385، ص‌ص 46-58

مقاله

مقاله 19: مطلقگرایی و نسبیگرایی فمینیستی در میان زنان شهرنشین ایرانی، پژوهش علوم سیاسی، شماره سوم، پاییز و زمستان 1385، ص‌ص 115-139

مقاله

مقاله 18: نشانه‌هاي تب در انقلاب مشروطيت بر پايه يافته‌هاي نظري کرين برينتون، اطلاعات سياسي - اقتصادي، سال 21، شماره 1 و 2، مرداد - آبان 1385، ص‌ص 40-58

مقاله

مقاله 17: جهاني‌شدن فرهنگ يا جهاني‌سازي فرهنگي، پژوهشنامه علوم انساني، سال سوم، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1385، ص‌ص 175-211

مقاله

مقاله 15: ديدگاه‌هاي فمينيستي و انتظارات زنان ايران، رهيافت‌هاي سياسي و بين‌المللي، شماره 7، پاييز و زمستان 1384، ص‌ص 195-225

مقاله

مقاله 14: شوک سوم نفتي، زمانه، سال چهارم، شماره 43، فروردين و ارديبهشت 1385، ص‌ص 59-64

مقاله

مقاله 13: تبييني بر نه شرقي نه غربي: بررسي شعارهاي اصلي مطرحشده در انقلاب اسلامي، زمانه، سال چهارم، شماره 42، بهمن و اسفند 1384، ص‌ص 63-71

مقالهتارنمای اداره کل آموزش و پژوهش سیما تارنمای خبرگزاری فارس

مقاله 12: نقش عامل خارجي در انقلاب مشروطيت ايران، تاريخ روابط خارجي، سال هفتم، شماره 23، تابستان 1384، ص‌ص 79-107

مقاله

مقاله 11: کاربرد ابزار تحريم اقتصادی ايالات متحده در برخورد با جمهوری اسلامی ايران، سياست خارجی، سال نوزدهم، تابستان 1384، ص‌ص 381-427

مقاله اين مقاله در سه شماره روزنامه جمهوري اسلامي مورخ 1384/12/، 1384/12/1384 و 1384/12/7 نیز به چاپ رسيد.

مقاله 10: ملي شدن نفت و چشمهاي عقابي، زمانه، سال سوم، شماره 30، اسفند 1383، ص‌ص 22-39

مقاله

مقاله 9: جايگاه ايران در نظريه انقلاب شرق، تاريخ روابط خارجي، سال ششم، شماره 21، زمستان 1383، ص‌ص 149-177

مقاله

مقاله 8: ديپلماسي فرانسه در برابر اشغال خاک عراق، اطلاعات سياسي-اقتصادي، سال هجدهم، شماره يازدهم و دوازدهم، مرداد و شهريور 1383، ص‌ص 20-30

مقاله

مقاله 7: دشمنان پهلوي؛ بررسي گروهها و جريانات اصلي مخالف در دوره حکومت پهلوي، زمانه، سال سوم، شماره 21، خرداد 1383، ص‌ص 53-62

مقاله

مقاله 6: نقد و بررسي کتاب تحولات روابط بين‌الملل از کنگره وين تا امروز، نوشته دکتر احمد نقيب‌زاده، نامه علوم انساني، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، شماره هاي 8 و 9 تابستان 1382 تا بهار 1383، ص‌ص 139-199

مقاله نامه دکتر نقيب‌زاده

مقاله 5: گروه هشت؛ نهاد بينالمللي پيشگام در عرصه جهانيسازي، اطلاعات سياسي-اقتصادي، سال هجدهم، شماره 7 و 8، فروردين و ارديبهشت 1383، ص‌ص 82-96

مقاله

مقاله 4: بهاي شرارت؛ زمينه‌ها و پيامدهاي اشغال سفارت آمريکا در تهران، زمانه، سال دوم، شماره 14، آبان 1382، ص‌ص 25-36
مقاله

مقاله 3: ايران و پيامدهاي جهانيشدن يا جهانيسازي، اطلاعات سياسي-اقتصادي، سال 17، شماره 9 و 10، خرداد و تير 1382، ص‌ص 186-196

مقاله

مقاله 2: نظريه موجي و نياز جامعه ما در قرن بيست و يکم، اطلاعات سياسياقتصادي، سال شانزدهم، شماره هفتم و هشتم فروردين و ارديبهشت 1381، ص‌ص 156-172

مقاله

مقاله 1: کودتاي 28 مرداد 1332؛ ترجمه سندي از اسناد امنيت ملي آمريکا، اطلاعات سياسياقتصادي، سال پانزدهم شماره اول و دوم مهر و آبان 1379، صص 164-181

مقاله

مقاله 00: پرسترويکا يا احياي سوسياليسم، ماهنامه سياسي دانشکده معارف اسلامي و علوم سياسي دانشگاه امام صادق (ع)، شماره 6، بهمن 1367، 3 ص

مقاله

مقاله 0: تحقيقات کامپيوتري در دانشکده معارف اسلامي و علوم سياسي، ماهنامه سياسي دانشکده معارف اسلامي و علوم سياسي دانشگاه امام صادق (ع)، شماره 2، شهريور 1367 و شماره 3، مهر 1367، 10 ص

مقاله

 


 به روز شده Sunday, 30 December 2018